Αρχείο για Δεκέμβριος, 2012

Το είδα στο «Ramnοusia». Βάλτε τα ακουστικά και αφουγκραστείτε τους ήχους του Σύμπαντος

 

Η μουσική των ουράνιων σφαιρών

Πολλούς αιώνες πριν η ΝΑΣΑ αποδείξει την ύπαρξη την Μουσικής στο Σύμπαν, ο Πλάτων ονόμαζε την μουσική ως την ομορφιά του Σύμπαντος κι έλεγε ότι η «η Μουσική είναι η κίνηση του ήχου για να φτάσει την ψυχή και να της διδάξει την αρετή», ότι «η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα”.

Πιο πριν όμως ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, αυτός ο μέγιστος των μεγίστων φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και μουσικός, είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ευαισθησίας ώστε ν’ ακούει (όχι βέβαια με τα φυσικά αυτιά) τη συμφωνία του ουρανού, τη μουσική των ουράνιων σφαιρών και 6 αιώνες π.Χ. από τον Κρότωνα της Ιταλίας αυτός και οι μαθητές του “ θεμελίωναν την θεωρία τους για τους αριθμούς. «κατὰ δὴ τοὺς Πυθαγορικοὺς πρεσβευτέα τὰ τῶν ἀριθμῶν ὡς ἀρχὴ καὶ πηγὴ καὶ ῥίζα τῶν πάντων».

Ανακάλυπταν τις αρμονικές σχέσεις των αριθμών στη μουσική και βάσει αυτών ερμήνευσαν τον Σύμπαντα Κόσμο. Η μουσική για τους Πυθαγόρειους ήταν πάνω από όλα μαθηματικά. Η ουσία της ήταν οι αριθμοί και η ομορφιά της η έκφραση των αρμονικών σχέσεων των αριθμών, «τοὺς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ἁρμονικοὺς λόγους ἐννοῶν καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς ἀκουστὸν ἀκούειν ἔλεγε τῆς ἁρμονίας». Η μουσική ήταν ακόμα η εικόνα της ουράνιας αρμονίας. Οι αρμονικές σχέσεις των αριθμών μεταφέρονταν στους πλανήτες. Οι πλανήτες καθώς περιστρέφονται – δίδασκε – παράγουν διάφορους μουσικούς ήχους, «αρμονία των σφαιρών», που δεν τους ακούμε” : «Εστίν ουν η ουσία των πραγμάτων αρμονία και αριθμός σφαιρών στρεφομένων»!!

2.500+ έτη μετά, στο σήμερα, η σύγχρονη επιστήμη έχει απόδειξη μέχρι κεραίας όλα όσα έλεγαν ο Πλάτων και ο Πυθαγόρας για την μουσική των ουράνιων σφαιρών.

Όπως μας λέγει ο Ιάμβλιχος, στο «Περί Πυθαγόρειου βίου, 938 – 958», ο Πυθαγόρας χρησιμοποιώντας κάποιον άρρητο και δυσκολονόητο θεϊκό τρόπο, τέντωνε την ακοή του και προσήλωνε τον νου του στις «μεταρσίαις» (υπερκόσμιες) «τοῦ κόσμου συμφωνίαις», ακούοντας μυστικά, όπως έδειχνε, μόνον αυτός και κατανοώντας την καθολική των σφαιρών και των κατ’ αυτάς κινούμενων αστέρων αρμονία, που ήταν κάτι πληρέστερο από εκείνη των θνητών και απέδιδε «κατακορέστερον μέλος».

Η υπερκόσμια αυτή συμφωνία, έλεγε, είναι αποτέλεσμα «ἐξ ἀνομοίων μὲν καὶ ποικίλως διαφερόντων ῥοιζημάτων ταχῶν τε καὶ μεγεθῶν καὶ ἐποχήσεων» (εξ ανόμοιων μεν και ποικίλων ταχύτατων ήχων και μεγεθών και συνακόλουθων στοιχείων), που έχουν αναμεταξύ τους εναρμονισθεί με κάποια μουσική διάταξη, αποτελούμενη από κίνηση και μελωδικότητα περιστροφή άμα και ποικιλόμορφη ωραιότητα.

Από την υπερκόσμια αυτή συμφωνία εμπνεόμενος, σαν να είχε βάλει σε τάξη και αυτή λογική του νου του, όπως όταν μιλούμε για άσκηση σωματική, επινοούσε όσο ήταν δυνατόν κάποιες εικόνες ίδιες με αυτές που έβλεπε, τις οποίες παρείχε στους μαθητές του μιμούμενος με τα μουσικά όργανα και την φωνή την υπερκόσμια συμφωνία. Γιατί σε αυτόν μόνον από όλους τους ανθρώπους της γης θεωρούσε ότι ήταν κατανοητοί και μπορούσε να ακουσθούν οι κοσμικοί αυτοί φθόγγοι.

Όπως μας πληροφορεί ο Σιμπλίκιος, στο «Σχόλιά στο Περί Ουρανού» του Αριστοτέλους (7.468.21-469.30), «Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν, ότι ένας αρμονικός ήχος παράγεται από την κίνηση των Ουρανίων Σωμάτων, και το συνελογίζονταν αυτό επιστημονικώς από την αναλογία των αποστάσεών τους• πράγματι όχι μόνον οι αναλογίες των αποστάσεων μεταξύ Ηλίου και Σελήνης, και Αφροδίτης και Ερμού, αλλά επίσης και των άλλων αστέρων, ανεκαλύφθησαν απ’ αυτούς.

Όμως, αν η αποδοθείσα σ’ εμάς αιτία να μην ακούμε αυτήν την Αρμονία, λόγω του ότι έχουμε ανατραφεί με αυτήν και την έχουμε συνηθίσει, επέτρεψε κάποτε στον Πυθαγόρα να την ακούσει, όπως μας διηγούνται οι Πυθαγόρειοι, πολύ θα το θαυμάσω• διότι κι εκείνος είχε ανατραφεί με αυτήν, σαν τους άλλους ανθρώπους. Ίσως, λοιπόν, η ένσταση [του Αριστοτέλη] σ’ αυτήν την μαρτυρία δύναται να λυθεί ως ακολούθως, συμφώνως προς την Φιλοσοφία εκείνων των ανδρών: δεν είναι τα πάντα σύμμετρα το ένα με το άλλο, ούτε το κάθε τι είναι αισθητό σε κάθε τι, ακόμη και σ’ εμάς. Αυτό γίνεται φανερό και από τα σκυλιά, που οσφραίνονται από μακριά τα ζώα, τα οποία οι άνθρωποι δεν τα οσφραίνονται.

Πόσο περισσότερο, επομένως, σε πράγματα που έχουν εκ φύσεως διαχωριστεί σε τέτοιο βαθμό, όσο τα άφθαρτα των φθαρτών, και τα ουράνια των επιγείων, είναι αληθές να πούμε ότι ο ήχος των Θείων Σωμάτων δεν είναι ακουστός στα θνητά αυτιά. Αλλά αν κάποιος, μπορούσε να έχει το φθαρτό τούτο σώμα εξαρτημένο από το φωτεινό και ουράνιο όχημά του, και της αισθήσεις του εξαγνισμένες, είτε εξ’ αιτίας καλής μοίρας είτε καλής ζωής είτε, επιπλέον, της ιερατικής τελεσιουργίας, αυτός θα μπορούσε να δει αυτά που είναι αόρατα στους άλλους, και να ακούσει αυτά που δεν είναι ακουστά στους άλλους, όπως λέγεται για τον Πυθαγόρα.

Όσον αφορά τα Θεία και άυλα σώματα, όμως, αν παράγεται κάποιος θόρυβος εξ’ αυτών, δεν είναι ούτε πληκτικός ούτε καταστρεπτικός, αλλά διεγείρει τις δυνάμεις και τις ενέργειες των γενεσιουργών ήχων, και τελειοποιεί την αίσθηση που είναι σύστοιχος μ’ αυτούς. Έχει, επίσης, μίαν κάποια αναλογία προς τον ήχο που συμπίπτει με την κίνηση των φθαρτών σωμάτων. Αλλά ο ήχος που είναι μ’ εμάς, εξ’ αιτίας της ηχητικής φύσεως του αέρος, είναι μίαν κάποιαν ενέργεια της κινήσεως του απαθούς ήχου τους.

Αν, λοιπόν, ο εκεί αήρ δεν είναι παθητικός, είναι φανερό, πως ούτε ο ήχος θα μπορούσε να είναι. Ο Πυθαγόρας, όμως, φαίνεται να έχει πει ότι άκουγε εκείνην [την Ουράνια] Αρμονία, σαν να εννοούσε τους αρμονικούς λόγους των αριθμών [των Ουρανίων Σωμάτων], και να άκουγε εκείνο που είναι ακουστό σ’ αυτούς. Κάποιος, όμως, ευλόγως θα απορήσει γιατί τα άστρα είναι ορατά στις ορατικές μας αισθήσεις, αλλά ο ήχος τους δεν είναι ακουστός στις ακοές μας;

Σ’ αυτό πρέπει να απαντηθεί, ότι δεν βλέπουμε ούτε τα άστρα καθ’ αυτά• διότι δεν βλέπουμε ούτε τα μεγέθη αυτών, ούτε τα σχήματα, ούτε τα υπεραίροντα κάλλη. Ούτε βλέπουμε την κίνηση μέσω της οποίας παράγεται ο ήχος• αλλά βλέπουμε μίαν κάποιαν έκλαμψη αυτών, όπως το φως του Ηλίου περί την Γη, δίχως ο Ήλιος καθ’ αυτός να οράται από εμάς.

Ίσως, επίσης, δεν θα ήταν θαυμαστό, η οπτική αίσθηση, ούσα αϋλοτέρα και έχοντας λάβει υπόσταση μάλλον συμφώνως προς την ενέργεια παρά προς το πάθος, και υπερέχουσα των άλλων αισθήσεων, να είναι άξια της αίγλης και της εκλάμψεως των Ουρανίων Σωμάτων, αλλά οι άλλες αισθήσεις δεν είναι προσαρμοσμένες γι’ αυτόν τον σκοπό».

Εάν σταθούμε για λίγο στην γεωμετρική και μαθηματική πλευρά του θέματος θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν 5 συμμετρικά πολύεδρα. Ο μέγας Πλάτων έλεγε ότι αυτά τα πολύεδρα είναι οι βασικοί δομικοί κρίκοι, τα πλέον σημαντικά δομικά στοιχεία στην δημιουργία του σύμπαντος. Ο Kepler που μελέτησε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων και ιδιαίτερα του Πλάτωνα παρατήρησε με τις μετέπειτα έρευνές του, ότι οι τροχιές των πλανητών, και φυσικά της Γης, “γράφουν” την περιφέρεια συγκεκριμένων πολυέδρων. Για παράδειγμα η τροχιά του Άρεως γράφει την περιφέρεια ενός τετράεδρου (Πυρ).

Η τροχιά του Διός γράφει την περιφέρεια ενός κύβου (γη). Η τροχιά της Αφροδίτης γράφει την περιφέρεια ενός οκτάεδρου (Αήρ). Η τροχιά της Γης γράφει την περιφέρεια ενός εικοσάεδρου (Ύδωρ). Και τα πράγματα δεν σταματούν εκεί : οι αρχαίου Έλληνες ταύτιζαν τα ουράνια σώματα ή ορθά τις τροχιές του με τις νότες της μουσικής, ήτοι ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ ΣΙ, ΝΤΟ, δηλαδή με τους νόμους της μουσικής. Κάτι που έχει επαληθευθεί από σύγχρονους επιστήμονες, ότι δηλαδή συγκεκριμένες νότες αποδίδουν συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα – στερεά.
δες και Πλατωνικά Στερεά

Οπτικοακουστικό υλικό

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας του Ηλίου!

οι αστρονόμοι του Τμήματος Ηλιακής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ καταγράφουν τους ήχους που παράγουν τα μαγνητικά κυκλώματα στην εξωτερική στιβάδα της ατμόσφαιρας του ήλιου που πάλλονται σαν χορδές μουσικών οργάνων! Οι αστρονόμοι κατάφεραν να μετατρέψουν αυτούς τους Παλμούς σε ήχους και ιδού το αποτέλεσμα στο παραπάνω βίντεο.

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας της Αφροδίτης!

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας της Γης!

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας του Πλούτωνα!

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας του Δία!

Συναρπαστική καταγραφή των ήχων του Δία (ηλεκτρομαγνητικές «φωνές») από το Voyager της NASA. Οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρομαγνητικά φορτισμένων σωματιδίων που προέρχονται από τον ηλιακό άνεμο, την πλανητική μαγνητόσφαιρα κλπ. δημιουργούν «ηχοτόπους δονήσεων». Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και τρομακτικό. Ο Δίας ως επί το πλείστον αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο. Ολόκληρος ο πλανήτης, είναι κατασκευασμένος από αέριο, και δεν έχει στερεή επιφάνεια κάτω από την ατμόσφαιρα. Οι πιέσεις και θερμοκρασίες στο βάθος του Δία είναι τόσο υψηλές που τα αέρια υφίστανται μια σταδιακή μετατροπή σε υγρά που με την σειρά τους συμπυκνώνονται σταδιακά σε ένα μεταλλικό “πλάσμα” στο οποίο τα μόρια έχουν χάσει τα εξωτερικά τους ηλεκτρόνια. Οι άνεμοι του Δία έχουν ταχύτητα χίλια μέτρα ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με το περιστρεφόμενο εσωτερικό. Το μαγνητικό πεδίο του Δία είναι τέσσερις χιλιάδες φορές ισχυρότερο από της Γης, και έχει κλίση 11° μοιρών απο τον άξονα περιστροφής. Αυτό προκαλεί μια ταλάντωση του μαγνητικού πεδίου, η οποία έχει μια βαθιά επίδραση στα παγιδευμένα ηλεκτρονικά φορτισμένα σωματίδια. Αυτό το πλάσμα φορτισμένων σωματιδίων επιταχύνεται πέρα από την μαγνητόσφαιρα του Δία, με ταχύτητες δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Είναι οι ταλαντώσεις αυτών των μαγνητικών σωματιδίων που δημιουργούν μερικούς από τους ήχους που ακούτε σε αυτή την εγγραφή. From an original CD: JUPITER NASA-VOYAGER SPACE SOUNDS (1990) BRAIN/MIND Research.

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας της Ιούς (δορυφόρος του Δία)!

In 1979, the two Voyager probes approached the Jovian system. The probes are carrying different detectors : magnetometers, plasma detectors, low-energy charged particles detectors, cosmic rays detectors, radiowaves receivers. Recordings were made. Interractions of the solar wind with planet’s magnetosphere, magnetosphere itself, electromagnetic fields, charged particles emissions, charged particle interactions of the planet, its moons, and the solar wind. All this electromagnetic phenomenons can be transformed into electric signals, which can in turn be amplified and used to excite the membrane of a loud speaker ; thus making audible to the human ear the rustling of the cosmos. All these sounds were recorded while the Voyager probes were passing near Io, and assembled without manipulation. Extract from “Symphonies of the Planets vol.8 – Sphere of Io”, Nasa Voyager Recordings, Brain/Mind Research, 1990.

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας του Κρόνου!

Το υλικό του video και των ήχων – έχουν ληφθεί από τον Cassini – Huygens της ΝΑΣΑ κατά την αποστολή στον Κρόνο και τον Τιτάνα το 2007 και το 2003 αντίστοιχα

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας του Ουρανού!

From an original CD: URANUS RINGS NASA-VOYAGER SPACE SOUNDS (1990) BRAIN/MIND Research. Fascinating recording of Uranus rings sounds (electromagnetic “voices”) by NASA-Voyager. The complex interactions of charged electromagnetic particles from the solar wind , planetary magnetosphere etc. create vibration “soundscapes”. The rings are thought to be relatively young, at not more than 600 million years old. The Uranian ring system probably originated from the collisional fragmentation of a number of moons that once existed around the planet. They are made of an extremely dark material. The majority of Uranus’s rings are opaque and only a few kilometers wide.

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας της Μιράντας (δορυφόρος του Ουρανού)!

On the 24 January 1986, the probe Voyager 2 passes through the Uranus system. The probe is carrying different detectors : magnetometers, plasma detectors, low-energy charged particles detectors, cosmic rays detectors, radiowaves receivers. Recordings were made. Interractions of the solar wind with planet’s magnetosphere, magnetosphere itself, electromagnetic fields, charged particles emissions, charged particle interactions of the planet, its moons, and the solar wind. All this electromagnetic phenomenons can be transformed into electric signals, which can in turn be amplified and used to excite the membrane of a loud speaker ; thus making audible to the human ear the rustling of the cosmos.
All these sounds were recorded while Voyager 2 was passing near Uranus’ moon Miranda, and assembled without manipulation. From “Symphonies of the Planet vol.2 – Miranda”, Nasa Voyager Recordings, Brain/Mind Research, 1990.

Η μουσική της ουράνιας σφαίρας του Ποσειδώνα!

The sound of neptune , i haven’t hear this part on any other vid of neptune . from the Nasa Voyager . Neptune is the outermost planet of the gas giants. It has an equatorial diameter of 49,500 kilometers (30,760 miles). If Neptune were hollow, it could contain nearly 60 Earths. Neptune orbits the Sun every 165 years. It has eight moons, six of which were found by Voyager. A day on Neptune is 16 hours and 6.7 minutes. Neptune was discovered on September 23, 1846 by Johann Gottfried Galle, of the Berlin Observatory, and Louis d’Arrest, an astronomy student, through mathematical predictions made by Urbain Jean Joseph Le Verrier.

Ολόκληρο το Σύμπαν δονείται από ήχους, από μουσικούς φθόγγους που ενωμένοι φτειάχνουν μουσική. Αυτό κατέδειξαν, αυτό κατέγραψαν οι έρευνες της ΝΑΣΑ . Δείτε και Ακούστε :

Η συμφωνία των Πλανητών – Νο.2!

In the late 1970s, NASA launched two small spacecraft, Voyager I and Voyager II, and sent them through our solar system, past the planets, and then far out into interstellar space. Voyager 1, now the most distant human-made object in the universe, and Voyager 2, close on its heels, continue their ground-breaking journey, studying the region in space where the Sun’s influence ends and the dark recesses of interstellar space begin. The entire Voyager program is considered by many to be the most productive, and certainly the most cost-effective, space program ever. Outer space is filled with all sorts of electronic waves. The two Voyager spacecraft detect these electronic signals and then, with radio transmitters as powerful as a small lightbulb, transmit the signals back to earth, where they are converted to audible sounds. Yes, I know: electronic waves and energy are not “sound.” These sounds were derived and created from the transmitted signals by converting the electronic waves to audible frequency. The resulting sounds are fascinating and haunting. through mathematical predictions made by Urbain Jean Joseph Le Verrier. This 10 minute clip is taken from “Symphonies Of The Planets – NASA Voyager Recordings, Volume 2.” There are 5 volumes total. It was released in 1992. ‘Share the journey of a 5 billion mile trek to the outer limits of our solar system. Hear the beautiful songs of the planets. The complex interactions of the cosmic plasma of the universe, charged electromagnetic particles from the solar wind, planetary magnetosphere, rings and moons create vibration “soundscapes” which are at once utterly alien and deeply familiar to the ear. Some of these sounds are hauntingly like human voices singing, giant Tibetan bowls, wind, waves, birds and dolphins. Many are familiar in a way unique for each listener.’ “Voyager has left our Solar System forever. The sounds on this recording will never be made again in our lifetime.”

NASA Space Sounds – Information about the recordings and sample sounds of the planets, moons and rings of planets in our Solar System. These sounds are studied by doctors and scientists to this day, and are said to have a profound effect on the subconscious mind. For live 24hr sound from space, see:http://www.radio-astronomy.net/

ΠΗΓΗ

 

Πρώτο θέμα, 30.12.12

Δεν ξέρω αν άνθρωποι που έχουν ζήσει παλιότερες εποχές είναι τυχεροί ή άτυχοι. Μάλλον τυχερούς τους κρίνω όταν σκέπτομαι αυτά που είδα και άκουσα την παραμονή των Χριστουγέννων. Κατέβηκα στη πλατεία Συντάγματος. Σταμάτησα στη Καραγεώργη (ήθελα ξηρούς καρπούς) κι’ έβγαλα το κράνος.  Τ’ αυτιά μου η φωνή του  Σινάτρα μου λέει: “have yourself a merry little Christmas…” Ο Νατ Κόουλ τραγουδάει το “Silent Night”, ο Μπινγκ Κρόσμπι το “White Christmas”. Στη στοά ακούω το “All I want is my two front teeth”. Που βρίσκομαι, ρωτάω τον αμερικανό μου εαυτό. Στο Village, στη Tribeca η στο Rodeo Drive; Ομιλώ την ελληνική ή κατοικώ εις την 51η πολιτεία των ΗΠΑ; Για να βεβαιωθώ έστριψα δεξιά. Αν είμαι στη Tribeca θα δω το κτίριο της Goldman Sachs. Αντ’ αυτού βλέπω τη σκαλωσιά της Wind, το “δέντρο” του Δημάρχουν Αθηναίων του οποίου, η «προχώ» αισθητική του ξεπερνάει την Μανταμ Σουσούδικη αισθητική των δέντρων του Δημήτρη -Η1Ν1- Αβραμόπουλου. Ίσως θυμάστε ότι, τα υπέρλαμπρα δέντρα του έπασχαν (όπως και ο Η1Ν1), από visions of grandeur. Τούτο όμως ήταν το κάτι άλλο. Κάτι ανάμεσα σε σκηνικό απ’ το Matrix, κλουβί για ψηφιακούς παπαγάλους, και σκαλωσιά για ξενοδοχείο της 7ετίας.  Ένα μεταμοντέρνο, μεταφορικό, μεταφυσικό, μεταλλικό κατασκεύασμα που απεικόνιζε την πολυεθνική, πολυπολιτισμική, πολυμορφική αισθητική των κοινωνιών του What’s Up, του Power  to You, και του Free to Go.

LoL 86 είπα σαν να μιλούσα στον Καμίνη. Είμαι διακοπές και δεν έχω Internet. What’s on your mind?  Έκανα μία προσπάθεια να συλλάβω το βαθύτερο νόημα της σιδηροκατασκευής. Κατάληξα στο συμπέρασμα ότι, αυτό που ήθελε να πει (ο ποιητής), είναι ότι, η ιουδαϊκή/χριστιανική θεώρηση της εορτής πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της στην ψηφιακή όπου, ο Ιησούς αποτελείται από bytes, ο Μωάμεθ από λεπτόνια και ο Βούδας από μποζόνια. Έχοντας προσωπικά λάβει ενεργό μέλος στη δημιουργία της ψηφιακής εποχής δηλώνω ότι, η ιδέα οι θρησκείες να αντικατασταθούν από μια ψηφιακή  θεώρηση των πάντων μου αρέσει αλλά, λίγα μέτρα πιο κάτω τα μελομακάρονα, οι  κουραμπιέδες έκαναν το όνειρο μου να σκάσει στο πρόσωπό μου. Μετά ήταν και οι Άι Βασίληδες που, κανονικά, οι μισοί κατάγονται απ’ την Καισάρεια και οι άλλοι απ’ το Κουρβατουντούρι στη φιλανδική Λαπωνία. Να όμως που, στη περίπτωση της Πλατείας οι άγιοι ήταν απ’ τα Μπανγκλαντές, τη Λαχώρη και τα Τίρανα. Ούτε ένας απ’ το Πάπιγκο πράγμα περίεργο για ένα λαό με μακρά και ένδοξη ιστορία. Αφού πήρα μια ισχυρή δόση κακογουστιάς συνέχισα τη πορεία προς το κατάστημα ηλεκτρονικών που βρίσκεται στη καρδιά της πρωτεύουσας ενός κρατιδίου που κυβερνιέται από κουρδιστές μαριονέτες με αμερικανικά πτυχία και πλαδαρά δάχτυλα

Στις προθήκες οθόνες plasma, lcd, lsd παρουσιάζουν εκπομπές στις όποιες ξανθές (με μαύρες ρίζες) διαγωνίζονται για να ξεπεράσουν η μια τη άλλη σε ανοησία και ηλιθιότητα. Χαζοχαρούμενα αγοράκια λένε «άουτς» σε ακατοίκητες που σχολιάζουν η μια την άλλη και, όλες μαζί, την Ρούλα Αχλαδομηλιά. Μένω ακίνητος. Προσπαθώ να αποκλείσω θορύβους από αυτοκίνητα και δίκυκλα. Ν’ ακούσω μόνο τον ήχο της συλλογικής μας κατάντιας. Ακούω διαλόγους απ’ το σίριαλ «Σιλά», παρακολουθώ επεισόδιο με τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Ομάδες Κρητικών, Θεσσαλών, Ναξιωτών, Ηπειρωτών και, γενικά, κάθε «φυλής» του κρατιδίου «λένε τα κάλαντα» σε πολιτειακές φιγούρες που είναι πεθαμένες  και δεν το ’χουν καταλάβει. Οι τοπικές τους ενδυμασίες είναι made in China αλλά, αυτό μικρή σημασία έχει για ένα υπερήφανο και ανεξάρτητο ελληνικό λαό που αποτελεί πιστό αντίγραφο των cartoon που εκλέγει. Όπου και να κοιτάξω η βρώμα και η κακογουστιά «βγάζει μάτι». Σωροί τα σκουπίδια επειδή απεργούν (πάλι) οι εργαζόμενοι στη τοπική αυτοδιοίκηση, copy-paste του κράτους-παγίδα Στα πεζοδρόμια κουρέλια και πλαστικά νόμιμων και παράνομων μεταναστών πουλάνε τσάντες «γκούτσι» και ζώνες «ντιορ». Το «μήνυμα» των Χριστουγέννων εκπέμπεται από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, τράπεζες και αντιπροσωπείες αυτοκίνητων. Διαφημίζουν προϊόντα που φτιάχνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στη νότια Κορέα για στην Βουλγαρία. Ενενήντα χιλιάδες Έλληνες έκαναν, μέχρι στιγμής, χειμερινές διακοπές στο Μπάνσκο και στο Μπόροβετς. Μερικοί επισκέφθηκαν το εργοστάσιο που συναρμολογεί κινεζικά αυτοκίνητα που, σκοπεύουν να αγοράσουν όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα με δάνεια που θα πάρουν απ’ την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Αυτό όμως δεν απασχολεί τους κ.κ. Σαμαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη και Τσίπρα που είναι απασχολημένος με το βάθεμα και πλάτεμα της επανάστασης στη νότια Αμερική. Η ώρα πήγε πέντε και το mood αλλάζει. Στις οθόνες η Ελλάδα μαγειρεύει! Στο ένα κανάλι μία μίνι  Cruella Deville, στο άλλο ο Chef Trabakoula, στο τρίτο η Κα Φωφη που παθαίνει υστερία  όταν δεν «δένει» η κρέμα. Στη Βαρβάκειο ιδία εικόνα κάθε χρόνο. Συνταξιούχοι και θείες λένε ότι οι τιμές είναι καλύτερες από πέρυσι, η γαλοπούλα είναι ακριβή αλλά, το κοτόπουλο φθηνό. Πολιτικές καρικατούρες δηλώνουν ότι, η Ελλάδα θα ξεπεράσει τη κρίση, άλλες αναγγέλλουν ελέγχους στα ΜΜΕ. Ένα κανάλι δείχνει τον Πάπα, άλλο τον Αρχιεπίσκοπο και, όλα τον Τραμπάκουλα. Μια ψιλή πάχνη καλύπτει το μηδέν που πάφτει απαλά πάνω στη πόλη. Γυρίζω στη μηχανή. Βάζω κράνος και γάντια. Πατώ τη μίζα. Σημαδεύω την Εθνική. Μια βόλτα μέχρι τη Χαλκίδα καθαρίζει το μυαλό. Στο κάτω-κάτω η ζωή αρχίζει στα 200._Κ.Κ.

Απ’ τις ωραιότερες αν και, λόγω της ευλογημένης βροχής, δεν πετούσαν ούτε οι γλάροι του ΧΥΤΑ Λιοσίων -που εκμεταλλεύονται δύο απ’ τα μεγαλύτερα και καλύτερα φυλαγμένα απ’ τη κοινή θέα κυκλώματα εκμετάλλευσης απορριμάτων στην Ευρώπη. Η βροχή που έπεφτε για 48 ώρες έδωσε ζωή στο σώμα και στο νου. Πήρα λοιπόν το Meriva (γιατρέ… Μου αρέσει ένα Opel. Είμαι καλά;), το οποίο ανταποκρίθηκε στον κατακλυσμό και επισκέφθηκα ένα φίλο απ’ το ιστολόγιο το όνομα του οποίου θα παραμείνει άγνωστο για λόγους που θα καταλάβετε όταν, με το καλό, συγκεντρώσω όλο το υλικό που χρειάζομαι για να παρουσιάσω τις μαφίες της ανακύκλωσης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να εξαγοράσουν άρχοντες της αποκαλούμενης «τοπικής αυτοδιοίκησης». Έλεγα: παρακαλώ «θεέ» μου να βρέχει 360 μέρες το χρόνο αλλά, τι άλλο να πει ένας Ιχθύς; Πήγα βόρεια. Πέρασα την ευλογημένη (για μένα) περιοχή της Μαλακάσας. Ευλογημένη διότι μπορεί, στο Καπανδρίτι και στον Αυλώνα να έχει λιακάδα και στη Μαλακάσα τα σύννεφα να είναι στην Εθνική Οδό και να «χαλάει ο θεός τον κόσμο». Περίεργο φαινόμενο που ποτέ δεν βρήκα την ευκαιρία να συζητήσω  με κάποιον (σοβαρό) μετεωρολόγο. Ίσως στην άλλη ζωή. 

Το σπίτι στους πρόποδες βουνού, το τζάκι να καίει, η βροχή «κουρτίνα», είχε και σπιτική ρακή, ήπια τρία σφηνάκια εγώ που δεν ακουμπάω το αλκοόλ για λόγους που ποτέ δεν κατανόησα. Θέλω να πω πως, αν πιω ένα ποτήρι μπύρα …μεθάω ενώ, με ένα ουίσκι παραπατώ. Τέλος πάντων…

Πάμε παρακάτω…

Αρκετοί σχολιάσατε το κείμενο με τον τίτλο «κλισέ». Τι να πω; Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια; Το ξέρω ότι είσαστε κοντά. Δεκαετίες τώρα. Όμως, αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια ούτε ο χειρότερος σας εχθρός να μη τα υποστεί. Θα πω μόνο πως μόλις «τελείωσαν» οι αγωγές και οι κλήσεις για την Άλφα Πρες ξεκίνησαν εκείνες των εκδόσεων Λυμπέρη που είχαν (λέω «είχαν» επειδή η εταιρία που κατέχει το 33,33% των μετοχών των Τ.Ε …πτώχευσε και οι Τ.Ε έχουν δυσκολία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους εργαζόμενους οι οποίοι εργαζόμενοι (μόνο στους 4Τ!) έκαναν απεργία και οι παλιοί μου συνάδελφοι με ρωτoούσαν γιατί δεν τους …πληρώνω και, μέσα σε όλα τα merd προστέθηκε ακόμα ένα για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρω, το αντίθετο θα έλεγα μια και, από το 2006 είχα προβλέψει τη κρίση αλλά, η πλειοψηφία δεν μου έδινε σημασία επειδή…

Ντρέπομαι ακόμα και που αναφέρομαι σ’ αυτή την υπόθεση η οποία είναι τόσο μπερδεμένη και lose-lose που, μόνο με (κακό) χιούμορ μπορώ να περιγράψω. Ίσως το «εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα» να την περιγράφει -μέχρι ένα βαθμό γιατί, πως μπορώ να εξηγήσω ότι, το όνομα μου είναι σε περιοδικά και δραστηριότητες που δεν είμαι σε θέση να ελέγξω. Ποίο όμως είναι το μέλλον (μου); «Διακρίνω» κάποιες πιθανότητες (συγγραφέας, βενζινάς, ταξιτζής, μαθητευόμενος γεωργός, σαμάνος) αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο…

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Δευτέρα αύριο, εργάσιμη μέρα. Ελπίζω να βρέχει

Σαράντα οκτώ χρόνια δουλειάς και δημιουργίας. Μπορεί και προσφοράς. Εσείς θα κρίνετε..

Αποτέλεσμα; Σιωπή. Μοναχικότητα. Σαν μακρύ ταξίδι στον 7ο Τομέα του Γαλαξία που κατοικούν οι βασίλισσες του Σείριου-:)

Τι να πω; Για τη νέα (wow) new generation Mercedes; Την «κατάσταση των δρόμων» και την αδιαφορία της Πολιτείας; Για τους τρόπους των οδηγών; Το Τάργκα Φλόριο; Τα παλιά Ακρόπολις; Τις αναβάσεις; Τους αγώνες ταχύτητας στα νησιά;
Ή, μήπως, τις Τεχνικές Εκδόσεις; Τους 4Τ, τον Ηχο, την Πτήση, το Ram, το Ταξιδεύοντας και άλλα δέκα;
Θα αστειεύεστε…

Απομεινάρια μιας άλλης εποχής που πέρασε (και πέθανε) οριστικά.
Γι’ αυτό η μοναξιά. Σαν Βουδιστής μοναχός στο (παλιό) Θιβέτ. Δεν υπάρχει πιο μίζερο πράγμα από το να ζεις με τις αναμνήσεις και να μην έχεις κουράγιο να προχωρήσεις (τελειώσεις;) τα δύο σου βιβλία.

Λες… Ποιος ενδιαφέρεται; Εδώ δηλώνει λογοτέχνης ο Χαμενεϊδης. Και ο Λουλιάδης. Η Ρούλα Καλύβα-Κουκλεντέ. Ο Σεπτέμβριος Οκτώ.

Να μία δικαιολογία να μη κάνω τίποτα! Λέτε να πάσχω από κατάθλιψη σαν τον διακεκριμένο διευθυντή που πάλεψε το τέρας και το νίκησε;

Είμαι ξαπλωμένος στη χειρουργική κλίνη. Με κοιτάω προσεκτικά. Με εξετάζω σαν χειρουργός έτοιμος να επέμβω. Που να με ανοίξω; Στο κρανίο; Στο στήθος; Πιο κάτω;

Τι είναι αυτά που λέω. Μοναδική μου ελπίδα οι χειρουργοί στο Κεντρικό Νοσοκομείο των Πλειάδων. Εκεί, λέει, σε κάνουν καινούριο. Σου αλλάζουν τα πάντα και σε στέλνουν πίσω στη Γη να επαναλάβεις τις ίδιες ανοησίες. Να δουλέψεις, ξενυχτήσεις, κουραστεί, διακινδυνεύσεις, εξευτελιστείς, πετύχεις, χάσεις τα πάντα… Λέω να πάω. Θα πάω στο ταξιδιωτικό πρακτορείο …»Terapapers» για τα εισιτήρια! Και βέβαια αστειεύομαι αλλά, μιλάω και σοβαρά.

Δεν πάω καλά. Πέθανε και η Tatoo. Ήλθε βέβαια η Λιλίκα, είναι η Ίρμα και τα δύο της παιδιά, ο Λάκης και η Ζουζού και η …4η εξαδέλφη η Σοφία που μένει στο ίδιο σπίτι -όταν δεν λείπει για μπιρίμπα

Hello!! Marry XMas Mr Dolittle

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
Μέσα στις γιορτές μπορείς να καταλάβεις σε όλη της την έκτασητη συντριπτική ήττα που έχει υποστεί η έννοια της ελληνικότητας ως ζώσα πραγματικότητα. Ειδικά στους κατοίκους του εξαρτώμενου από τις δάνειες δυνάμεις κρατιδίου τούτο το βίωμα ξεθωριάζει πιο γρήγορα από τις προεκλογικές υποσχέσεις των μαριονετών με τα πτυχία της αλλοδαπής, τα αδούλευτα χέρια και τα πολλά ακίνητα.
Στην άκρη του βαράθρου της απώλειας της ταυτότητας -άρα του νοήματος της ύπαρξής μας- προσπαθούμε να πιαστούμε από ένα μελομακάρονο, έναν κουραμπιέ και τον ευτραφή «άγιο» της Coca-Cola με την κόκκινη φορεσιά.Αναπόφευκτα, γλιστράμε στον γκρεμό. Στο σαλόνι της γιορτής ανοιχτή η τηλεόραση να πρακτορεύει τα συμφέροντα των γενοκτόνων μας με τους γρυλισμούς του κάθε Σουλεϊμάν και τα αστεία, πανύψηλα φέσια των υποτακτικών του.
Οι δήμαρχοι των ελληνόφωνων πόλεων, κωμικές φιγούρες οι περισσότεροι, με βασιλιά του τοπικού Καρνάβαλου τον απερίγραπτο Καμίνη, κάθε έτος φωτογραφίζουν το χάσκον κενό του εσωτερικού πολιτισμού τους και το εκθέτουν στις τερατώδεις κατασκευές των «γιορτών». Μνημεία κακογουστιάς.Ατσάλινες κιβωτοί της οίησης, της ηλιθιότητας, της ξενομανίας, στολισμένες με γιρλάντες και λαμπιόνια made in China.
Σε κάτι τέτοια έχει συνοψιστεί το μήνυμα των Χριστουγέννων στον γκριζαρισμένο πληθυσμό της χώρας. Μια παραφουσκωμένη γαλοπούλα, αλκοόλ, επιβληθέν ξεφάντωμα, καρέ του άσου, τηλεόραση ανοιχτή, πεταχτά φιλιά με γεύση ψητού, ποτού και ζάχαρης άχνης, και Σινάτρα. Πολύς, ατέλειωτος, επαναλαμβανόμενος Φρανκ Σινάτρα.
Στις κεντρικές πλατείες η Νέα Τάξη επιβάλλει τον ρυθμό με προπαγανδιστικά μεγάφωνα που παραπέμπουν σε Οργουελ. Από τα ηχεία, χωρίς παύση, δυνατά και με κακορυθμισμένα ποτενσιόμετρα, οι Ελληνες ακούν Φρανκ ΣινάτραΛες και γιορτάζουμε τη γέννηση του «Φράνκι» στις 25 Δεκεμβρίου και όχι του Θεανθρώπου.
Παντού κυριαρχεί ο Σινάτρα – και άλλοι εξίσου Αμερικανοί ομότεχνοί του. Κάθε γωνιά του ρημαγμένου τόπου μετατρέπεται σε τσαλακωμένη φωτοτυπία της Νέας Υόρκης. Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Μέχρι τη φωτοτυπία. Στη χώρα όπου υπούργευσε στα της… Παιδείας η ανελλήνιστη Διαμαντοπούλου της Μπίλντερμπεργκ, η φωτοτυπία βασιλεύει.
Βιαστικές μητέρες τραβολογούν με πείσμα τα παιδιά τους, που είναι σοφά. Τα παιδιά θέλουν να πάνε παντού και να σταθούν παντού και να τα δουν όλα! Μπορούν να χαρούν με το τίποτα. Μόνο τα παιδιά μπορούν να χαρούν στην Ελλάδα του τίποτα. Μεθυσμένοι Αλβανοί Αϊ-Βασίληδες στην πλατεία Συντάγματος πουλάνε την αναμνηστική φωτογραφία τους (μαζί με ταλαιπωρημένο γαϊδουράκι) για να υπάρξει ντοκουμέντο ότι κάποτε υπήρξαν Χριστούγεννα – έστω και δίπλα σε μεθυσμένο «άγιο» από τα Τίρανα και το Φίερι.
Η Δύση, στα Χριστούγεννά της, είναι ειλικρινής και ενθουσιώδης. Γιορτάζουν όσο τίποτα τη γέννηση του Χριστού διότι πιστεύουν ότι έγινε. Το Πάσχα εκεί, στην Εσπερία, περνάει στο ντούκου διότι κατά βάθος δεν μπορούν να το δεχτούν ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν το χωράει ο νους τους το εξωλογικό, το μη μετρήσιμο, το άπειρο.
Μαύρη ήπειρος
Η σπουδαιότερη, διδακτικότερη εικόνα της «Αθήνας που βάζει τα καλά της» είναι οι επιθετικοί Σουδανοί, Σομαλοί και άλλοι Αφρικανοί που έχουν απλωμένη την πραμάτεια τους στη λεωφόρο Αμαλίας έξω από τη Βουλή! Μπροστά στα μούτρα εκείνων που καμώνονται ότι «νοιάζονται» για την Ελλάδα και θα «ελέγξουν» την εγκληματικότητα. Κάθε εκλεγμένος αρλεκίνος περνάει μπροστά από τις λινάτσες του παρεμπορίου προτού μπει μέσα στον ναό του Τσοχατζόπουλου και ομιλήσει για τη «σωτηρία του έθνους» και την… αυτοθυσία του να μπαίνει στον κόπο και τα… έξοδα «να προσπαθεί και να εργάζεται για το καλό μας». Αν στοχαζόμασταν ορθά, αντικρίζοντας την τριτοκοσμική εικόνα έξω από τη Βουλή, θα είχαμε φέρει μόνοι μας, αβοήθητοι, αποφασισμένοι και πανίσχυροι, τη χρειαζούμενη μεταβολή στα πολιτικά μας.
Μοναξιά

Εκείνοι που παθαίνουν κατάθλιψη την περίοδο των γιορτών αισθάνονται παράταιροι με το απαστράπτον σκηνικό. Κι όμως, δεν είναι.Οι ρηχές φωταψίες και η επίδειξη πλούτου είναι αταίριαστες με το μήνυμα της φτωχικής φάτνης. Οσοι θλιμμένοι κοιτούν τις στολισμένες βιτρίνες, είτε είναι πλούσιοι είτε άποροι, δεν είναι μύγες μέσα στο γάλα της πλαστής χαράς. Υποσυνείδητα αντιλαμβάνονται ότι προδόθηκε το μήνυμα που στέλνει ο Χριστός στην ανθρωπότητα. Αισθάνονται την αλήθεια να πνίγεται σε ωκεανούς σαμπάνιας, οίνου και άλλων ουσιών και να ασφυκτιά κάτω από τη βαρεία ύλη. Γι’ αυτό ανυπομονούν και θέλουν να περάσουν γρήγορα οι γιορτές. Επειδή δεν είναι οι γιορτές τους. Ο Χριστός στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται πουθενά να γελάει. Σίγουρα γνώριζε πώς θα διαχειριζόμασταν εμείς το σύμβολο της ταπεινής Γέννησής Του.
Καλά Χριστούγεννα
ΤΗΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΈΚΑΝΕ Ο ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΈΡΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 24, 2012

Αllien!

Δεν έχετε παρά να μελετήσετε την φυσιογνωμία της για να καταλάβετε ότι, η συγκεκριμένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από τον Σείριο. Όχι δεν είναι μια απ’ τις βασίλισσες Ari An αλλά είδος Αν ΑνΤην βλέπω και δεν χορταίνω την ασχήμια

Με συγχωρείτε αλλά, οφείλω να σας πω πως είδα ένα όνειρο αληθινό εφιάλτη. Ότι, τα Σκόπια επιτέθηκαν στην Ελλάδα και Υπουργός Άμυνας ήταν ο Πάνος Παναγιωτόπουλος!!

Ξύπνησα κάθιδρος αλλά, ένας άλλος εφιάλτης αντικατέστησε τον πρώτο. Ότι επιτέθηκε η Τουρκία με Πρωθυπουργό τον Γοδεφρείγο και Υπουργό Άμυνας τον Μπένι με υφύπ τον …Μπεγλίτη!

Και, εκεί που έλεγα να (ξανα)κοιμηθώ τι νομίζετε ότι σκέφτηκα; Εθνική κρίση με πρωθυπ τον κυ(γ)ιο Φώτη…

Ποίος μακάκας επιτέθηκε στον Στρατούλη; Ήταν χρυσαυγίτες; Μέλη της «αντίπαλης» ομάδας; Κατώτερες μορφές ζωής;

Δεν είπαμε 100  φορές ότι δεν ακουμπάμε τα προστατευόμενα είδη;

gun

Του Σωκράτη Παπαχατζή

Δεν ξέρω, ίσως τελικά να είμαι αναίσθητος. Όταν πάντως βλέπω στην τηλεόραση το δάκρυ του Ομπάμα να «δίνει το στίγμα της θλίψης των ΗΠΑ», όταν βλέπω τους κατοίκους του Κονέκτικατ με τα κεράκια στα χέρια, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ολονυκτίας, κι όταν κοιτάω φαρδιά πλατιά τη λεζάντα «Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΡΗΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ‘ΓΙΑΤΙ'», ε τότε, η φρίκη μου καλύπτεται στιγμιαία από ένα κύμα αηδίας. Γιατί ανεξαρτήτως «προσώπων» και «υποθέσεων», πρωταγωνιστής κάθε ταινίας [ή video game] made in USA είναι πάντα το ΠΙΣΤΟΛΙ. Και οι εκατόμβες των θυμάτων σε κάθε μια τους, δείχνουν το σεβασμό για τη ζωή του μέσου Αμερικάνου, ανθρώπου γαλουχημένου για να είναι κομπάρσος σε σκηνές θρίλερ, ρωμαϊκούς θριάμβους και μεγαλοϊδεατικά projects,.
Ως εκ τούτου, η «ψυχολογική υποστήριξη» και οι αναλύσεις περί το «σκοτεινό» background του X δράστη, εξατμίζονται μπροστά σε ένα απλό «monkey see monkey do». Κι όσοι είναι πολύ πολυάσχολοι για να δουν πως ψυχαγωγούνται τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους,  ή πολύ «φιλελεύθεροι» για να «τολμήσουν» να παραβιάσουν την ιδιωτική τους σφαίρα, το μόνο που μπορούν να κάνουν εκ των υστέρων είναι να θρηνούν και να αναρωτιούνται.
Στην Αμερική τα war games, πέραν του ότι λειτουργούν ως εστίες χειραγώγησης και  προπαγάνδας [στο πλαίσιο των σεναρίων τους, οι «καλοί» είναι πάντα οι Αμερικανοί, οι «κακοί» είναι πάντα Ιρανοί, Πακιστανοί, Αφγανοί κλπ.], είναι βασισμένα σε πραγματικές ή υπό σχεδιασμό επιχειρήσεις του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών [δολιοφθορές, συλλήψεις ύποπτων για τρομοκρατία…].  Αποτελώντας πιστή προσομοίωση αυτών, αποστολή έχουν να μυούν κόσμο στο state of mind του «πολεμιστή», αλιεύοντας ταυτόχρονα στελέχη για τους ιδιωτικούς στρατούς και την επίσημη πολεμική μηχανή των ΗΠΑ.  Λεπτομέρεια που συχνά μας διαφεύγει είναι ότι  ο αληθινός πόλεμος διεξάγεται ήδη με τρόπο που ελάχιστα διαφέρει από την ψηφιακή προσομοίωση.
Έχω κρατήσει την ανάμνηση του νατοϊκού πιλότου στη διάρκεια των βομβαρδισμών της Σερβίας. Την έπαρση στο ηλίθιο, παρανοημένο βλέμμα του. Τη φράση που κάποιοι τον δασκάλεψαν να λέει: «We are the Sega generation»!!!
Το πράγμα είναι τόσο προχωρημένο που δεν χρειάζεται κάποιον δημοσιογράφο για να το …αποκαλύψει,. Λέγεται ανοικτά από εκπρόσωπους του αμερικανικού στρατού. Ο εξ αυτών, ταξίαρχος Gary Anderson έχει δηλώσει: «η νέα γενιά έχει μάθει να πυροβολεί πολύ πριν καταταγεί στο στρατό, εξ αιτίας των βιντεοπαιχνιδιών».
Για να μη μιλήσουμε για τη συνεργασία των εταιριών βιντεοπαιχνιδιών με οργανισμούς όπως το Πεντάγωνο ή η CIA, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις [Kumra Games, Atomic Games κλπ.] εμφανίζονται ως μέτοχοι – συνέταιροί  τους…
Κι αν όλα αυτά αφορούν, προς το παρόν, τις ΗΠΑ, μετ’ ου πολύ το σχέδιο θα συμπεριλάβει …εμάς και ολόκληρο τον πλανήτη.

Αρέσει σε %d bloggers: