Ο λόγος του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα . 8 Οκτωβρίου 1838

Μου το έστειλε ένας αναγνώστης. Αφιερωμένο εξαιρετικά στους τύπους που ασχολούνται με την παραγωγή ντοκιμαντέρ

Ο λόγος που έβγαλε ο Κολοκοτρώνης ανεβασμένος στα βράχια της Πνύκας, όπως στα παλιά τα χρόνια τόσοι τρανοί ρήτορες στους Αθηναίους, στέκεται η πνευματική διαθήκη του ήρωα στο Έθνος. Ο λόγος του αγράμματου, μα σοφού στρατηγού προς τα νιάτα της Αθήνας του 1838.

Εφημερίς «Ο Αιών», 13 Νοεμβρίου 1838

Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιόν καιρόν άντρες σοφοί και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ, και ούτε να φθάσω τα ίχνη των….

Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, στη μεγάλη δόξα των προπατόρων μας κι έρχομαι να σας είπω όσα στον καιρό του αγώνα μας και πριν απ’ αυτόν κι ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος παρατήρησα κι απ’ αυτά να κάμωμεν συμπερασμούς και για την μέλλουσαν ευτυχία σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα.

«Εγώ παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και διά τούτο σας ζητώ συγχώρεση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας»

Και διά τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, διά ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι σας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήτον σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθηκαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των… Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθεν εις τον κόσμον ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα… Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρόν πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι, και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν και οι Μουσουλμάνοι, και έκαμαν ότι μπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστη του… Έκοψαν γλώσσες σε πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν… Τον ένα έκοβαν, ο άλλος τον σταυρό του έκανε.

Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διώρισε έναν βιτσερέ (αντιβασιλέα), έναν Πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της Εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός Κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι Κοτζαμπάσηδες εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξις, οι έμποροι, και οι προκομμένοι, το καλλίτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέροντες τον ζυγό έφευγαν κι οι γραμματισμένοι επήραν τα βιβλία και φύγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, κι έτσι έμεινε ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε καθ’ ημέρα χειρότερα… διότι αν βρισκόταν μεταξύ του λαού κανείς με λίγη άνθηση τον λάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορον της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μη υποφέροντες την τυραννίαν των Τούρκων και βλέποντες τις δόξες και τις ηδονές οπού απελάμβανον αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχυνε.

Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετέφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία. Και σαν τους πρέπει να χρεωστούμεν ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανεν τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και οι άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμεν και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε… Όθεν μας ήρθε στο νου να τους μιμηθούμε και να γίνομε ευτυχέστεροι και έτσι έγινε και επροόδευσεν η εταιρεία.

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε, «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάραβα βατσέλα», αλλά, ως μία βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας… και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμεν σ’ αυτό το σκοπό και κάναμεν την επανάσταση.

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοιαν και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι… Ο ένας πήγαινε στον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα στο στρατόπεδο και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμεν και εις την Κωνσταντινούπολη…

Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουαν Έλληνα και φεύγαν χίλια μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός κι ένα καράβι μια αρμάδα. Αλλά δεν εβάσταξε. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους μα τι να κάνουμε; Είχαμε κι αυτουνών την ανάγκη.

Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Κι όταν έλεγες του Κώστα να δώσει χρήματα διά τας ανάγκας του έθνους, ή να πάει στον πόλεμο, τούτος πρόβαλλε το Γιάννη. Και με αυτό τον τρόπο κανείς δεν ήθελε να συντράμει, μήτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κεφαλή. Αλλά μας έμπαινε Πρόεδρος έξι μήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έρριχνε, και εκάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο κι ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ηθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν κτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλλος στο αντικρυνό κι ο άλλος στο βοριά, σαν να ήταν το σπίτι στον αραμπά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτον τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, οπού να προστάζει πώς θα γίνει. Παρομοίως κι εμείς χρειαζόμαστε έναν αρχηγό κι έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει κι οι άλλοι να υπακούνε και ν’ ακολουθάνε. Αλλά επειδή είμαστε σε τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνοιάς μας, έπεσε η Τουρκιά πάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο Βασιλεύς, τα πράματα ησυχάζουν και το εμπόριο κι η γεωργία κι οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά για να αυξήσουμε, χρειάζεται κι η στερέωση της πολιτείας μας, που γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο Βασιλεύς είναι νέος, και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός αλλ’ η βασιλεία του είναι διαδοχική, και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν και σεις και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι ύστερα υπέρ Πατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάνε μία θρησκεία. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες και στα μπιλιάρδα. Να δοθήτε εις τας σπουδάς σας και καλλίτερα να κοπιάσετε ολίγον, δυο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι στο επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσερις-πέντε χρόνους τη νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι, να σκλαβωθείτε εις τα γεράματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων και κατά την παροιμία «μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε».

Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μη γενεί σκεπάρνι μόνο για το άτομό σας, μα να κοιτάζει το καλό της κοινότητας, γιατί μέσα στο καλό αυτό βρίσκεται και το δικό σας.

Εγώ παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και διά τούτο σας ζητώ συγχώρεση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να ωφεληθήτε από τα περασμένα κι από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποία να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και οι μέρες της γενιάς που σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν σε λίγο περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύκτα και η αυριανή ημέρα.

Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου ημείς ελευθερώσαμε και διά να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της Πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω τον λόγον μου.

Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – 8 Οκτωβρίου 1838

Δημοσιεύτηκε από τον kavvathas

Δημοσιογράφος, εκδότης,παρατηρητής γεγονότων, (πρώην)οδηγός αγώνων. Πάντα χειριστής ανεποπτέρων, αεροπλάνων και ελικοπτέρων -Journalist, publisher, (ex)racing & rally driver. Pilot (glider, plane + helicopter) Η δραστηριότητα του Κώστα Καββαθά στο χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας ξεκίνησε το 1959 από το περιοδικό «Ταχύτης», που είχε ως αντικείμενό του τους αγώνες αυτοκινήτου. Eκδόθηκε για λίγο καιρό από την «Ecurie Eρμής», έναν από τους παλαιότερους συλλόγους φίλων της Αυτοκίνησης που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα. Το 1963 ξεκίνησε η συνεργασία του με την εφημερίδα «Μεσημβρινή», στην οποία κράτησε τη στήλη του αυτοκινήτου για τρία περίπου χρόνια. Το 1966 δούλεψε στο εβδομαδιαίο περιοδικό επικαιρότητας «Άλφα», το πρώτο στα εγχώρια χρονικά του Τύπου που, στην ύλη του, είχε σελίδες αφιερωμένες στο αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα χρονολογείται η πρώτη προσπάθεια να εκδόσει δικό του περιοδικό, με τον Γιάννη Μπαρδόπουλο, το «Τροχοί+Δρόμοι», η οποία όμως διακόπηκε λίγο πριν το τυπογραφείο!Από την πρώτη απόπειρα σώζονται λίγες φωτογραφίες, τις οποίες θα μπορέσετε να δείτε όταν το Ιστολόγιο γίνει, επιτέλους, portal. Μετά από σύντομο πέρασμα από το «Νέο Αυτοκίνητο» των αδελφών Αντώνη και Μιχάλη Γρατσία, εντάχθηκε στο επιτελείο του περιοδικού «Αuto Eξπρές» του Σπύρου Γαλαίου, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1967. Σύντομα ανέλαβε τη θέση του αρχισυντάκτη, διαδεχόμενος τον Κυριάκο Κορόβηλα. Τον Οκτώβριο του 1970 ίδρυσε, με τη σύζυγό του Σοφία, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ» και, όπως ήταν λογικό, έριξε εκεί το βάρος της αρθρογραφίας του. Παρ' όλα αυτά βρήκε χρόνο να γράφει στο εβδομαδιαίο περιοδικό «Επίκαιρα», που όλοι οι παλιοί γνωρίζουν και που θεωρείται –ακόμη και σήμερα που εκδόθηκε ένα με τον ίδιο τίτλο- ως το καλύτερο του είδους που εκδόθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Τα άρθρα του Κ.Κ. στα "Ε" θα συμπεριληφούν σύντομα και σε αυτό το ιστολόγιο. Άρθρα του δημοσιεύτηκαν επίσης στην εφημερίδα «Το Βήμα» από το 1991 ως το 1998, καθώς και για ένα ...μικρό διάστημα(!) στην «Καθημερινή», μία άλλη ιστορία, που επίσης θα μπορέσετε να απολαύσετε εδώ σαν μία σπαρταριστή (στηγελοιότητά της) "κωμωδία". Σήμερα, εκτός από τα περιοδικά των «Τεχνικών Εκδόσεων», ο Κώστας Καββαθάς αρθρογραφεί στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», από το πρώτο της φύλλο. Στο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονται -μέχρι στιγμής- δύο βιβλία: «Porsche, ο άνθρωπος και τα αυτοκίνητα» του Richard von Frankenberg, που μετέφρασε στα ελληνικά το 1972 μαζί με δύο ακόμη συναδέλφους του και «Το βιβλίο του Πραγματικού Οδηγού». Τα κείμενά του, έντονα συναισθηματικά, περιέχουν σχεδόν τα πάντα: περιγραφές από διεθνείς κι ελληνικούς αγώνες, ιστορίες από τα παλιά χρόνια του αυτοκινήτου, συνεντεύξεις από σημαντικά στελέχη αυτοκινητοβιομηχανιών και συμπεράσματα από τις εξαντλητικές δοκιμές των εκάστοτε νέων μοντέλων, κοινωνική κριτική και σχόλια για τα καλώς ή τα κακώς κείμενα της χώρας και των ανθρώπων της. Στα πρώτα χρόνια των «4Τροχών» έγραφε και τεχνικά άρθρα, καθώς και "συμβουλές" για την ασφαλή και ασφαλή και γρήγορη οδήγηση. Με το πέρασμα των δεκαετιών όμως αφ' ενός το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την τεχνολογία στα ζαντολάστιχα και αφ΄ετέρου άλλοι, ικανότεροι ανέλαβαν (μικρός Νίνης, Έλλη Κοκκίνου, γελοτοποιός του αυτοκράτορα κλπ) και ο Κ.Κ. αποφάσισε πως, αρκετά με τα "τεχνικά άρθρα" που, άλλοστε, δεν γίνονται καταληπτά από τον "ανθό" της ελληνικής νεολαίας -έτσι όπως τον κατάντησαν οι ανεπάγγελτοι "πολιτικοί". Το 2009 ο Κώστας Καββαθάς συμπλήρωσε 50 χρόνια δημοσιογραφικήςςς και 40 εκδοτικής ζωής αν και η τελευταία δεν είναι ακριβώς όπως την οραματιζόταν για λόγους που αναφέρονται σε άλλες σελίδες του ιστολογίου…

46 σκέψεις σχετικά με το “Ο λόγος του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα . 8 Οκτωβρίου 1838

 1. Με το ντοκυμαντέρ ασχολούνται καθηγητές πανεπιστημίου, σκηνοθέτες, τεχνικοί κ.λπ. και όχι τύποι. Εσάς θα σας άρεσε να σας πούνε ότι είστε ένας τύπος που ασχολείστε με αυτοκίνητα; Και κυρίως, διαβάστε ιστορία, βιβλία, και όχι αποσπάσματα στο διαδίκτυο. Γνωρίζετε την ιστορία του Κολοκοτρώνη και πως αυτός απέκτησε τα πλούτη του;

  Μου αρέσει!

  1. Εγώ δεν «ασχολούμαι μ’ αυτοκίνητα» αλλά με τους ανθρώπους που τα σχεδιάζουν, παράγουν και πουλάνε σε πελάτες που νομίζουν ότι «ασχολούμαι μ’ αυτοκίνητα»

   Μου αρέσει!

 2. Προσέξτε κάτι:
  [«… και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμεν και εις την Κωνσταντινούπολη …»].

  Στην συζήτηση, λοιπόν, που ακολουθεί μετά από κάθε επεισόδιο του «επιστημονικού» ντοκιμαντέρ, ο πολύς Βερέμης υποστηρίζοντας τους πολιτικούς (και επαινώντας τον Μαυροκορδάτο) είπε στο 5ο επεισόδιο πάνω-κάτω:
  «ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν πολιτικός, μπορούσε να πολεμάει αλλά δεν είχε πολιτικό όραμα, ήταν τοπικιστής, ας πούμε δεν τον ενδιέφερε πχ η Θεσσαλία αλλά μόνο η περιοχή του, η Πελοπόννησος».
  Είδατε, όμως, τι είπε ο Κολοκοτρώνης παραπάνω.

  Στην συνέχεια, άρχισαν να κτίζουν με διάφορες λογοπιρουέτες για τον «τοπικισμό των Ελλήνων», που ιδού ισχύει ακόμη και σήμερα με την μορφή του δικαίου της οικογένειας υπεράνω του κράτους, και άλλες αρλούμπες.

  Πράγματι οι Έλληνες είμαστε δεμένοι στην οικογένεια, όλα αυτά όμως που τούτοι δω επικαλούνται, και τα περιπλέκουν σε θεωρίες ως θέσφατα, είναι ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ γιατί η συμπεριφορά μας αυτή πηγάζει από την αυτοάμυνα που αναπτύξαμε για αιώνες ολόκληρους, ώστε ακριβώς να επιβιώσουμε ως λαός και έθνος.
  Το ίδιο συνεχίσαμε να κάνουμε και τώρα γιατί το κράτος μας, από την αρχή του ακόμη, είναι κατ’επίφαση δικό μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι του κάθε «Μαυροκορδάτου» (μην πω τίποτα παραπάνω και με κυνηγάνε τα καρακόλια).

  Για αυτό και όλοι αυτοί έχουν λυσσάξει, διότι με αυτή μας την με τα χρόνια αποκτηθείσα αμυντική ιδιότητα αντέχουμε ακόμη στον πλήρη καταποντισμό της Ελληνικής κοινωνίας που επιχειρείται από παντού, και της οποίας επιχείρησης, όλοι αυτοί, είναι κανονικότατα όργανα.

  Στην κατάληξη που ήθελαν να το φτάσουν; Ότι δεν είμαστε «καλά παιδιά», διαφθείρουμε τους πολιτικούς ή τους αναγκάζουμε να είναι διεφθαρμένοι, και ούτε λίγο ούτε πολύ εκπομπές, λέει, σαν και αυτή βοηθούν στην κατεύθυνση να γίνουμε πολίτες της «Κοινωνίας των πολιτών» και να φτιάξουμε ένα πραγματικό «κράτος δικαίου».

  Πιστεύω, από το σημείο τους αυτό και μετά, οποιοσδήποτε θεατής μπορεί να τους απαντήσει οτιδήποτε εύστοχο, και με επιχειρήματα, χωρίς να έχει βγάλει ούτε καν το Δημοτικό.

  Άντε με τον κάθε υπάλληλο παρλαπίπα που μας κατσικώσανε!
  (κρατιέμαι να μην συμπληρώσω το σχόλιο με πλούσιο και χυδαίο υβρεολόγιο)

  Μου αρέσει!

  1. Μη ξεχνάτε ότι, εκτός από τους Έλληνες του «1821», υπάρχει η Μαφία, η Καμόρα, η Ντραγκέτα, η Γιακούζα, οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης, το Ντιεν Μπιεν Φου, οι Ουστάζι, οι Ναζί, ο Μένγκελε, ο Γκέμπελς, ο Πρόεδρος Πίθηκας, το ΚΚΚ, οι στρατιώτες του Πολ Ποτ, το Agent Orange, το May Lie οι (ατομικές) βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, το δηλητήριο της μουστάρδας, το Νταχάου, το Ολοκαύτωμα, το ξεπάστρεμα των ιθαγενών Ινδιάνων, η εξαφάνιση των Ίνκα και των Μαγια για να μην αναφερθώ στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και υποβιβάσω το επίπεδο της (ιστορικής) έρευνας…

   Μου αρέσει!

  2. Τα περι…Θεσσαλιας,Μακεδονιας ,Ιστανμπουλ κλπ του…
   γέρο – οπλαρχηγου ειναι φαντασιωση επιθυμιας
   ( wishful thinking )…

   Στη πραγματικοτητα ο Καρατζας ηταν ενας απο τους πολλους οπλαρχηγους,που εκανε καποιες νικες μόνο σε υποδεεστερης ποιοτητας & πεσμενου ηθικου στρατευματα.

   Βαρυνεται με το μεγαλο εγκλημα της γενοκτονιας των Τουρκων & Εβραιων της Droboli / Ντρομπολιτσας /
   «Τριπολης » , οπου εβγαλε πολλα λεφτα απο το πλιατσικο στις περιουσιες του αμαχου πληθυσμου…

   Το Ρωμεικο ανταρτικο ειχε κατασταλει. Οι Μεγαλες δυναμεις εστειλαν στρατο στο Μορια & ναυτικο στο Ναυαρινο & εφτιαξαν το κρατος-προτεκτορατο Greece…

   Για να μνημονευουμε την αληθινη ιστορια…

   Μου αρέσει!

 3. Αυτό θα έπρεπε να είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας. Αν όλοι οι Έλληνες εφαρμόζαμε όσες αρχές εμπεριέχει ο Λόγος αυτός του Γέρου του Μοριά, η Ελλάδα θα ήταν πολύ καλή σήμερα.
  Απλά συγκλονιστικό κείμενο.

  Μου αρέσει!

 4. Bάλσαμο στην οργή, ηρεμία στην ψυχή. Ας είναι καλά ο φίλος. Ωραία αυτά, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια.

  Μου αρέσει!

 5. «Η προδοσία φαίνεται ότι ποτέ δεν θριαμβεύει. Ο λόγος είναι ότι όταν θριαμβεύει, κανείς δεν την αποκαλεί προδοσία.»
  (αφιερωμένα και αυτά τα λόγια στους ίδιους τύπους)…

  Μου αρέσει!

 6. Ο γνωστος λογος του
  Καρατζα ( απο το τουρκικο καρά=μαυρος
  & την αλβανικη καταληξη επωνυμων -τζα,
  αντιστοιχη του -οπουλος,δηλ
  Karatza> Καρατζας= » Μαυροπουλος»,
  απογονος Αλβανου γυφτου με μαυρο χρωμα δερματος.

  Αλλωστε φαινονται καθαρα στη μουρη του τα αλβανικα
  & γυφτικα χαρακτηριστικα.

  Πασχει απο το γνωστο δογμα του ελληνισμου,οτι οι νεοι
  » ελληνες » ειναι δηθεν απογονοι των αρχαιων ελληνων…

  Αλλος ενας αρβανιτης ηταν ο Καρατζας/ » Κολοκοτρωνης » με πλαστη εθνικη ταυτοτητα,κατασκευης Ευρωπαιων φιλελληνων…

  Καλος λογος για την εποχη του,σημερα αχρηστος…

  Μου αρέσει!

  1. Κάτι σαν τον αρχιπειρατή Drake της βασίλισας Ελισάβετ δηλαδή που ήταν ένα scum bag που η κουην του είχε απονείμει τον τίτλο του sir προκειμένου να περνάει λεπίδι τα subjects της για να φτιάξει (η κουήν) The Bank of England, η οποία χρηματοδότησε μερικές από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία του «πολιτισμένου κόσμου», οι οποίες σφαγές χρησιμοποιήθηκαν για την σχεδίαση-παραγωγή Ρολς Ρόϊς και Μερσντέ αλλά και για την κατασκευή φούρνων μικροκυμμάτων της Ζίμενς και υποβρύχια 214 της HDW…
   Κατάλαβα. Ευχαριστώ!

   Μου αρέσει!

   1. Κωστα » μου «,τι σχεση εχει τωρα το σχολιο σου με το δικο μου..?

    Γραφω τη γνωμη μου για εναν οπλαρχηγο ,την αληθινη καταγωγη του,την εσφαλμενη εθνικη του ταυτοτητα & εναν λογο του…

    Ο Καρατζας δεν απελευθερωσε την GR,την απελευθερωσαν & την εκαναν κρατος-προτεκτορατο οι Μεγαλες δυναμεις…
    Ο,τι εγινε στην Κοσόβα στην εποχη μας ,μονο που οι εκει Αλβανοι δεν…εξελληνιστηκαν…

    Μου αρέσει!

  2. @harrystocrat είπες:
   [… Πασχει απο το γνωστο δογμα του ελληνισμου,οτι οι νεοι
   ” ελληνες ” ειναι δηθεν απογονοι των αρχαιων ελληνων… ]


   Δεν ξέρω από που είσαι, και άρα από που αντλείς ανάλογη σκέψη. Δεν ξέρω από που είναι ο Βερέμης, και αν έχει οικογενειακό συμφέρον να υποστηρίζει διάφορα, και επίσης δεν ξέρω πως βρέθηκε εκεί που είναι τώρα.
   Εκείνο που ξέρω είναι οτι υιοθέτησες με σιγουριά την γενικόλογη άποψη που μας σερβίρουν με πρεμούρα συγκεκριμένες σχολές μονολόγου.
   Η οποία άποψη, είναι περίεργο που δεν το σκέφτηκες, δεν λέει κάτι σε έναν Πόντιο (που μιλάει και αρχαία Ελληνικά), δεν λέει τίποτα σε κάποιον από την Κρήτη, σε κάποιον από τα Επτάνησα, από τις Κυκλάδες, την Μικρά Ασία, την Κύπρο, τις Σποράδες, και άλλα μέρη.
   Όλοι αυτοί αν δεν είναι Έλληνες τότε πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούργια φυλή γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά της «αναθεωρητικής» θεωρίας.

   Αν απλώς από αγαθή πρόθεση και κεκτημένη ταχύτητα «προόδου»** έχεις προσχωρήσει σε αυτή την άποψη, τουλάχιστον σκέψου πόσο κατάφορα άδικος γίνεσαι με την γενικευμένη αναφορά της (και με καμαρωτή σιγουριά) απέναντι στα δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων, που όχι μόνο θέλουν να λέγονται αλλά και είναι Έλληνες από τη ρίζα τους έτσι κι αλλιώς.

   ______
   ** Το τι είναι «πρόοδος», και τι όχι, δεν καθορίζεται επειδή το λέει κάποιος από οθόνης με ταμπέλα «εδώ προοδευτικός».

   Μου αρέσει!

   1. Υπασρχουν σαφεις & πληρεις αποδειξεις οτι οι Γραικοι/ Greeks ειναι απογονοι Βαλκανικων λαων,

    κυριως Αλβανων ( » Ηπειρος » ,Ρουμελη,Μοριας ) Σλαυων ( Μοριας,» Θεσσαλια»,»βορεια Greece » ),
    βλαχων ( Β. GR),
    επιμειγμενων με Τουρκους επι 400 χρονια (παντου),
    συμπληρωμενων απο Ιταλους, ( Επτανησα,Συρος)Εβραιους & Γυφτους ( …παντου)…

    Οι (αρχαιοι) ελληνες ,σαν ρατσα,γενος,φυλη,
    πεθαναν μεσα στους πρωτους αιωνες του Βυζαντιου.

    Γι’ αυτο αλλωστε & οι Γραικοι δεν μοιαζουν με
    αρχαια αγαλματα,αλλα με τους ομογενεις
    Βαλκανιους αδελφους τους…

    Μου αρέσει!

 7. harrystocrat «μου»…
  Όπως το δικό σου έτσι και το δικό μου ουδεμία σχέση έχουν με την (ιστορική) πραγματικότητα και, με τίποτα δεν πρόκειται να συνεχίσω τη συζήτηση. Αν θέλεις να διαβάσεις τα άρθρα μου των 45 ετών ρίξε μία ματιά στο http://www.kavathas.gr

  Μου αρέσει!

  1. Παλια σε παρακολουθουσα τακτικα,μετα σ’ εχασα,
   τελευταια σε ξαναβρηκα…

   Σχολιαζω καλοπροαιρετα & στο πλαισιο του αρθρου…

   Αν ειχες γραψει κατι σχετικο παλιοτερα,ισως ουτε εγω
   ουτε ο κοσμος να το θυμαται…

   Αλλωστε,τα θεματα πρεπει να ανανεωνονται…

   Δια ταυτα,

   Don’t worry ,be happy…

   Καλο…διημερο…

   Μου αρέσει!

 8. Τι θέλετε να πείτε; ότι οι: von Dimitris Droutsas, Paul Geroulanos, Aris Spiliotopoulos, Eli Stai, Theodora Tzakri, Theo Pangalos, Benny Benizelos, Prince Nikolaos the 4th,, Kostas Simitis, Kostas Karamanlis, Kostas Gitonas κ.α. ΔΕΝ είναι απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων; Ντροπή!

  Μου αρέσει!

 9. Στο Πήλιο στα γκρεμνά της φακίσΤρεας κάτω από την τΣαγκαράδα υπάρχει ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ το οπιοι φυλάσεται ως κόρη οφθαλμού. όποιος αντέχει κατσαβραχοπορεία ας το επισκεφθείκ. Τώρα όσα λένε βερεμήδες και διάφοροι νεοεποχίτες πρόβλημα δικό τους. η ζωή μικρή και οι νενέκοι πάντα πρόθυμοι.

  Μου αρέσει!

  1. Πιθανον να υπαρχει καποιου ειδους διδασκαλειο,
   για τους Ρωμιοποιημενους Σλαυους που εποικισαν το
   » Πηλιο » επι Βυζαντινης Αυτοκρατοριας,φτιαχνοντας τα χωρια Zagora,,Magrinja κλπ…

   Φαινεται οτι ακομα & στο μπλογκ πρωτοπορου των μεσων,τα σμαρτφόνια σπανιζουν & τα μαγαζι μενει ερημο στις γιορτες…

   Μου αρέσει!

 10. «Καράβια πνίγονται, βαρκούλες αρμενίζουν». Παραθέτω μία ψυχαναλυτική ερμηνεία του σημερινού ‘Ελληνα. Ψάχνω, ψάχνω για να καταλάβω τις αντιδράσεις γύρω μου…. Ερώτηση δημοσ.: Μεγεθύνει το κόμπλεξ κατωτερότητας/ανωτερότητας του ελληνικού λαού απέναντι στους ξένους η τωρινή κατάσταση;

  Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πρέπει να πιάσουμε την ιστορία του ελληνικού λαού από την Τουρκοκρατία και έπειτα. Είμαστε ένας λαός ανώριμος. Με έντονες τάσεις παράνοιας, οπότε και χαμηλή αίσθηση αυτοεκτίμησης. Αυτό κάνει τους Έλληνες να υπεραμύνονται γιατί είτε νιώθουν πολύ χαμηλά είτε αισθήματα υπερβολικής ανωτερότητας, θεωρώντας πως όλοι και όλα εξαρτώνται από εμάς……».

  Μου αρέσει!

 11. «Υπασρχουν σαφεις & πληρεις αποδειξεις οτι οι Γραικοι/ Greeks ειναι απογονοι Βαλκανικων λαων ….
  επιμειγμενων με Τουρκους επι 400 χρονια (παντου),
  συμπληρωμενων απο Ιταλους, ( Επτανησα,Συρος)Εβραιους & Γυφτους ( …παντου)…

  Οι (αρχαιοι) ελληνες ,σαν ρατσα,γενος,φυλη,
  πεθαναν μεσα στους πρωτους αιωνες του Βυζαντιου…..

  Γι’ αυτο αλλωστε & οι Γραικοι δεν μοιαζουν με
  αρχαια αγαλματα,αλλα με τους ομογενεις
  Βαλκανιους αδελφους τους……»

  Αυτά είναι τα ωραία και ατράνταχτα επιχειρήματα. «Υπαρχουν σαφεις & πληρεις αποδειξεις οτι οι Γραικοι/ Greeks ειναι απογονοι Βαλκανικων λαων» .. Ναι βρε αδέλφια … Εδώ και 300 χρόνια γίνονται εξετάσεις DNA που αποδεικνύουν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει Ελληνικό Έθνος για δεν είμαστε δεν είναι παρά μπάσταρδοι διαφόρων λαών… Και εάν οι εξετάσεις δεν είναι αρκετές κοιτάς την μούρη σου στον καθρέφτη κοιτάς και ένα αρχαίο άγαλμα και εάν δεν μοιάζετε τότε είσαι ένας μπάσταρδος!!! Αυτό είναι επιστήμη!!!!
  Υπάρχει απίστευτη πρεμούρα ν’αποδείξουμε ότι άνθρωποι που πριν 200 χρόνια δήλωναν ότι είναι Ελληνες (και που κάποιοι/αρκετοί από αυτούς ΔΕΝ μιλούσαν Ελληνικά) ήταν προφανώς παραπλανημένοι και εμείς ως επιστήμονες οφείλουμε να τους ενημερώσουμε έστω και μετά θάνατον ότι ήταν απλά μπάσταρδοι Βαλκάνιοι, οι οποίοι για ανεξιχνίαστους λογους επαναστατούσαν και τελικά θέλησαν το Κράτος που δημιούργησαν να τ’ονομάσουν Ελλάς – προφανώς είχαν πέσει στην φάκα εθνικιστών/φασιστών που επί πολλούς αιώνες τους είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου ότι είναι Έλληνες. Εμείς στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας της Νεοθωμανικής Αυτοκρατορίας επιβάλλετε να τους βγάλουμε από την πλάνη τους εστω και μετά θάνατον (μπορεί να ζητηθεί και η βοήθεια ειδικών μέντιουμ που θ’ανακοινώνει στον κάθε πνεύμα παραπλανημένου ξεχωριστά ότι είναι πλέον πνεύμα μπάσταρδου Βαλκάνιου και ουχί Έλληνα.
  Είναι ανόητος και ηλίθιος όποιος προσπαθεί να υποστηρίξει ότι υπάρχει απόλυτη φυλετική συγγένεια των σύγχρονων Ελλήνων με τους Αρχαίους. Πολύ περισσότερο εάν προσπαθεί να τεκμηριώσει αυτή την άποψη ως επιστημονική (ο καθένας ατομικά ας πιστεύει ότι θέλει, μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει στοιχεία ότι είναι απόγονος του Φειδία και να διεκδικεί οικόπεδα στην Αποστόλου Παύλου και στην Πλάκα – δεν με αφορά ) κυρίως δε να την επιβάλει ως την κυρίαρχη επιστημονική (και ιστορική) άποψη. Και ουδείς Έλληνας ιστορικός ασχολήθηκε με θέματα φυλετικής καθαρότητας του Έθνους. Για να έχει ένα έθνος ιστορική συνέχεια σε βάθος αιώνων δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ DNA στους ανθρώπους. Η γλώσσα, κοινά έθιμα, αξιακό σύστημα, τρόπος ζωής- πολιτισμός, θρησκεία, που δένουν κοινότητες ανθρώπων για αιώνες (λίγους ή πολλούς) συγκροτούν το έθνος.
  Εάν λοιπόν είναι ηλίθιος, ανόητος και επικίνδυνος (ειδικά εάν είναι «επιστήμων» ή κατέχει θέση εξουσίας) όποιος θέλει να βασίσει την ύπαρξη έθνους σε τεστ DNA αλλό τόσο ηλίθιος,ανόητος και επικίνδυνος είναι όποιος προσπαθεί να πείσει, ζώντες και νεκρούς, με τεστ DNA, διαγραφή ιστορικών πηγών, και κάθε είδους επιστημονικοφανούς τσαρλατανισμούς ότι το Έθνος που πιστεύουν ότι ανήκουν απλά δεν υπάρχει. Όποιος θέλει να βρει οπαδούς φυλετικής καθαρότητας ας τους αναζητήσει στις «βασιλκές» και «αριστοκρατικές» οικογένειες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και στα φασιστικά-ναζιστικά κόμματα που στήριξαν. Στους Αγγλοσάξωνες συγγενείς τους της Μεγ. Βρεταννίας στους WASPS της άλλης όχθης του Ατλαντικού και στα κράτη όπου η φυλετική ή (και) θρησκευτική καθαρότητα αποτελούν την βάση της δημιουργίας τους και της άσκησης της πολιτικής τους!!!!
  Α και να μην ξεχάσω ν’αναφέρω ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι μία νεκρή γλώσσα. Περί Κολοκοτρώνη και Τριπολιτσάς πιστεύω να επανέλθω. Παω να φάω καλαμάρι, χταπόδι και ρεβύθια. Καλή Σαρακοστή!

  Μου αρέσει!

  1. To παραληρημα σου δειχνει οτι δεχεσαι τη γνωμη μου,οτι οι Γραικοι δεν ειναι απογονοι ελληνων.

   Οσο για τους Γραικους,εγω δεν αρνηθηκα οτι υπαρχουν,

   σαν εθνος.

   Υπαρχουν & λεγονται Greeks.

   Ενα εθνος παρομοιου επιπεδου,ποιοτητας,επιδοσεων,πολιτισμου κλπ με τους Πορτογαλους,Τσεχους,Ουγγρους κ.ο.κ…

   Μου αρέσει!

  1. Ποιός είσαι ρε αγράμματε, ανιστόρητε και φαιδρέ Καργάκο που τολμάς να αμφισβητείς τον Βερέμη και Σία, παραβάλοντας πηγές, παραδόσεις και πενήντα χρόνια μελέτης και συγγραφής ιστορικών βιβλίων? Γουστάρω πάντως την διαδικασία βαθμολόγησης – αναρωτιέμαι σε τι διαφωνεί ο αναγνώστης/ακροατής με τον Καργάκο και τον βαθμολόγησε με ένα (1) αστέρι (εάν φυσικά τον άκουσε – ας ακούσει τουλάχιστον μετά το 13:40 ) …. Οι Ζουλού έχουν δικαίωμα να είναι υπερήφανοι (και δικαίως) για το έθνος των Ζουλού και τους ηρωικά κατορθώματά τους. Οι Γερμανοί να τραγουδούν το Ντόιτσλαντ Ουμπεράλες, οι Βρεταννοί το Γκοντ Σαιηβ δε κουίν (ή κινγκ) και το ρουλ Μπριτάννια, οι Ελβετοί, οι Ιταλοί, ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ (δηλ ΗΠΑ ν’αναφέρονται στο ΓΚΡΑΙΗΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΝΑΙΣΙΟΝ), οι Εβραίοι, Ιρλανδοί, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι να είναι περήφανοι για την καταγωγή τους – ΟΛΟΙ πλην Ελλήνων διότι Ελληνικό Έθνος ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ανόητοι ραγιάδες (ενώ είναι βεβαιομένο ότι υπήρχαν καθαρόαιμοι 100% Εβραίοι, Βούλγαροι, Τούρκοι, Γύφτοι, Αρβανίτες, Σαρακηνοί με τους οποίους αναμίχθηκαν οι μπάσταρδοι ΕλληνοΒαλκάνιοι (γιατί είχαν ήδη μπασταρδευτεί από καθαρόαιμους 100% Πέρσες, Σκύθες, Ρωμαίους, Καρχηδόνιους, Φοίνικες, Ετρούσκους, Αιγυπτίους,Σημίτες,Βακτριανούς,Ινδούς,Ούνους,Γαλάτες, Βησιγότθους – αλλά για έναν περίεργο λόγο εξακολουθούσαν να μιλάνε Ελληνικα, να έχουν κοινά έθιμα,ήθη και θεούς και γούσταραν, μάλλον ως θύματα προπαγάνδας, ν’ αποκαλούν εαυτούς Έλληνες!!) για να δημιουργηθεί από η άγνωστη ΜπασταρδοΒαλκανική ράτσα που κατά λάθος ζει στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος και κατά λάθος ομιλεί την Ελληνική την οποία καλά θα είναι ν’αρχίσει να ξεχνά σιγα-σιγά !!
   Ευχαριστώ για το ηχητικό απόσπασμα αγαπητέ αλκοτέστ.

   Μου αρέσει!

   1. Ο Καργακος καταγεται απο καποιον Αλβανο
    Carga / Garga που εποικισε τη Μανη επι Βυζαντιου ή Οθωμανικης & ονομαστηκε Καργακος…

    Οι Μανιατες ειναι επιμειξια Σλαυων,Αλβανων & Ενετων …

    Οι Γραικοι μιλουν διαφορετικη γλωσσα απο τους ελληνες,εχουν διαφορετικη θρησκεια & ξεχωριστα ηθη & εθιμα.

    Ουδεμια σχεση & συναφεια υπαρχει μεταξυ (αρχαιων ) ελληνων & (νεων ) Γραικων & αυτο ειναι φανερο σε
    οποιον δεν πασχει απο τη πανουκλα του ελληνισμου./ μυθολογικου εθνικισμου…

    Μου αρέσει!

  2. Για περισσότερα από 20 χρόνια ο Σαράντος Καργάκος έγραφε στους 4Τ. Διατηρώ πάντα επαφή, τον σέβομαι και των τιμώ και λυπάμαι που, όπως κι’ εγώ, δεν έχει θέση στη Νέα Πραγματικότητα

   Μου αρέσει!

   1. Καργάκος, Τριάντης, Ζουράρις. Τους άλλους τι τους ήθελες βρε δάσκαλε; Αναφέρομαι στους Β.Β, Ρ.Σ, Ν.Δ…

    Μου αρέσει!

 12. O harrystocrat κι ο κάθε ένας μπορεί να έχει τη θεωρία του.Αρκεί να μας παραθέτει κι επιχειρήματα.Το επιχείρημα «Γι’ αυτο αλλωστε & οι Γραικοι δεν μοιαζουν με
  αρχαια αγαλματα,αλλα με τους ομογενεις
  Βαλκανιους αδελφους τους…» δε στέκει από όποια άποψη κι αν το δεις. Στο κάτω κάτω δε θα πόζαραν φάτσες σαν του harrystocrat και του Καββαθά για μοντέλα, αλλά οι Ρουβάδες και οι Παπαδάκηδες της εποχής (no offence κύριε Καββαθά, όμορφος είστε κι εσείς :)…). Αφήστε που θα υπήρχε ένα γενικό «μοντέλο» για να φτιάξεις ένα άγαλμα, όπως στη βυζαντινή αγιογραφία που όλοι οι άγιοι πάνω κάτω μοιάζουν μεταξύ τους στις εικόνες…
  Μετά λέει ο Χαριστοκράτης (αλήθεια, ελληνικότατο όνομα για απόγονο Αρβανιτόβλαχου…) ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι «κυριως Αλβανων ( ” Ηπειρος ” ,Ρουμελη,Μοριας ) Σλαυων ( Μοριας,” Θεσσαλια”,”βορεια Greece ” ),
  βλαχων ( Β. GR),
  επιμειγμενων με Τουρκους επι 400 χρονια (παντου),
  συμπληρωμενων απο Ιταλους, ( Επτανησα,Συρος)Εβραιους & Γυφτους ( …παντου)…»

  Μα ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ, κανείς από αυτούς τους λαούς δε γ*μησε έστω μια αρχαία ελληνίδα για να μας πει ο Χάρης ότι έχουμε έστω και λίγο μπάσταρδο αίμα Έλληνα; Εκτός κι αν έφυγαν οι αρχαίοι Έλ ληνες με διαστημόπλοιο και πήγαν στον Ελ και περιμένουν τον καιρό για την επάνοδό τους.

  Βρε δε μας παρατάς λέω εγώ…

  *Συγνώμη για την προσβλητική λέξη που χρησιμοποίησα παραπάνω για το «συνουσιάστηκε». Είναι όμως αρχαία, ελληνικότατη και σημαίνει τη σύναψη δεσμού μεταξύ άντρας-γυναίκα, δηλ. γάμου.

  Μου αρέσει!

  1. Σκεψου ποσες συνουσιες, ηθελημενες & κυριως αθελητες εγιναν επι Οθωμανικης…

   Γι αυτο η λαικη μουσικη & οι χοροι των Ρωμιων ειναι ανατολιτικοι…

   Μου αρέσει!

 13. «Επιχειρήματα» σαν αυτά του χαριστοκρατ είναι αντίγραφα των «επιχειρημάτων» του Λιακόπουλου με τους Ελ. Ο μόνος τρόπος να τα αντιμετωπίσεις είναι με άφθονες δόσεις χιούμορ! Ο κάθε λαός εξελίσσεται, μετεξελίσσεται, αλλάζει, επηρεάζεται, αναμειγνύεται, πεθαίνει, ξαναγεννιέται αλλά, ορισμένοι (λαοί) φυλάνε τις παραδόσεις και την όποια τους ιστορία σαν κόρη οφθαλμού -έστω κι’ αν περιέχει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως αυτά των Ισπανών κονκισταδόρων στους γηγενείς της νότιας Αμερικής και των μαχαιροβγαλτών από την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και όπου αλλού στους Ινδιάνους Αμερικανούς…

  Μου αρέσει!

  1. Τα δικα σου επιχειρηματα για τη συνεχεια του ελληνισμου ειναι που αντιμετωπιζονται με αφθονια χιουμορ απο ολους τους ξενους,εκτός των νεοφασιστων ,τυπου Λεπεν & των νεοναζιστων που ειναι φανατικοι φιλελληνες…

   Οι λαοι πεθαινουν & γεννιουνται νεοι,διαφορετικοι.

   Οι ελληνες,Αζτεκοι,Μαγια,Ινκας κλπ πεθαναν.

   Μου αρέσει!

   1. Aγαπητέ Πανεπιστήμονα harrystocrat – Εμείς οι Greeks έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε (εδώ και πολλούς αιώνες) ν’αποκαλούμαστε Έλληνες, το έθνος Ελληνικό και την χώρα Ελλάδα και ουχί Γρηκς και Γρης . Τώρα εάν εσύ γουστάρεις να θεωρείς ότι είμαστε Γρηκς, ΕλληνομπασταρδοΒαλκάνιοι , ΓρκηκοΜπασταρδοΒαλκάνιοι και η χώρα να ονομάζεται Γρης, Γρεκία, ΓκρηκοΜπασταρδοΒαλκανική Δημοκρατία της Νοτίου πλευράς της ΑλβανοΜακεδονικοΒουλγαρικής ζώνης επιρροής του Μεγάλου Αμερικανικού Έθνους προχωρα ακάθεκτος – εξάλλου και ο ΚΚ θεωρεί τον εαυτό του Ιρλανδό .
    Θα πρότεινα μάλιστα να συνεργαστείς με τον κ.Βερέμη, την κα Δραγώνα και τον μέγιστο των συγγραφέων κ.Τατσόπουλο για την συγγραφή ενός ιστορικού έργου σε 12 τόμους «ΕλληνομπασταρδοΒαλκάνιοι και ΓκρηκοΜπασταρδοΒαλκανία η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.» Και για την απόλυτη τεκμηρίωση του έργου να γίνει υποχρεωτική ανάλυση του DNA όλου του πληθυσμού.
    Αλλά πριν απ’όλα αυτά καλό είναι ν’ανοίξεις ένα καλό λεξικό για να αναζητήσεις την ετυμολογία όρων και λέξεων – από κει και πέρα εάν ο καθένας θέλει να δίνει σε λέξεις την δικιά του ετυμολογία και ορισμούς και με πλήρη άγνοια της ιστορίας και λογικά άλματα χτίζει «»»επιστημονικές»» θεωρίες απόλυτα δεκτό – ο καθένας με χόμπι του και τις εμμονές του)

    Μου αρέσει!

 14. Εξακολουθούμε να κυτταζόμαστε στον καθρεφτη του Μποστ! Πάντως την ελληνικότητά μου δεν την επηρρεάζει ούτε ο κ. Βερέμης ούτε ο κ. Καργάκος. Αν ακούσω ευρωπαίο να μιλάει εναντίον της Ελλάδας θα του «χυμήξω». Αλλά δεν θα έχω πολλά να του αντιπαραθέσω σε επιχειρήματά του για μας τώρα. Σίγουρα έχει υπάρξει επιμιξία, και στις παραδόσεις μας αναμίχθηκαν και παραδόσεις των απέναντι, αλλά και χαρακτηριστικά μας, όχι και τόσο ευγενή, έχουν παραμείνει από την αρχαιότητα.

  Μου αρέσει!

  1. Βεβαια,οταν βλεπεις τον Παγκαλο ή τον Βενιζελο ειναι σαν να αντικρυζεις εναν σημερινο…Κουρο…
   Βλεπω πόσο ,μοιαζει η μουρη του Εφηβου των Αντικυθηρων με το…ταλεντα που παιζουν μπουζουκι απο μικρα…

   Ειναι φτυστοί οι αρχαιοι,ή εστω φτυστοί γενικα…

   Μου αρέσει!

 15. Α και να μην ξεχάσω το wishful thinking μεταφράζεται καλύτερα ως ευσεβής πόθος και ουχί φαντασιωση επιθυμιας (αμφιβάλλω ακόμη και αν το google translator θα βγάλει τέτοιο μαργαριτάρι). Πριν κρίνουμε, χωρίς επιχειρήματα παρά μοναχά με εξυπνάδες για την ετυμολογία του επιθέτου του, ιστορικούς όπως ο Καργάκος χρήσιμο είναι να προσπαθήσουμε να μάθουμε Ελληνικά .

  Μου αρέσει!

   1. Πρέπει να πήγες συνεχόμενους κουβάδες στο Γιούρο του ’04…
    Σε καταλαβαίνω. Το ίδιο έπαθε αδελφικός μου φίλος. Το σοκ δεν το έχει ξεπεράσει ακόμη και δη την χασούρα!!!

    Μου αρέσει!

 16. Παρακαλώ τους αναγνώστες να βάλουμε ένα τέρμα στην αναζήτηση της …καθαρότητας της φυλής των Έλ. Ας αφήσουμε τον ιστορική έρευνα στον αριστοκρατ, στους γεννετιστές, στον λιακόπουλο και στον τσατσόπουλο…
  Σχόλια με χαρακτηρισμούς για τη μορφή, το βάρος, την φυσιογνωμία κάποιοιυ δεν θα δημοσιεύονται…

  Μου αρέσει!

  1. Προτεινω ενα ποστ για σοβαρο διαλογο με θεμα…
   τι πρεπει να επιτρεπεται να δημοσιευεται σ’ ενα μπλογκ…

   Πολυ ενδιαφερον…

   Προσωπικα,ειμαι υπερ…ολων των εκφρασεων,με μονο περιορισμο την δυσφημηση..

   Π.χ..ο ταδε ειναι παιδεραστης,νοικιαζει αγορια απο την Ομονοια ή πουλαει ναρκωτικα.Τετοια σχολια να κοβονται.

   Ομως σχολια τυπου …ο ταδε ειναι…Α,Β,Γ ( βρισιες ) πρεπει να επιτρεπονται.

   Αλλο η δυσφημηση,νομικα & ηθικα & αλλο οι χαρακτηρισμοι
   ή ακομα & οι βρισιες…

   Με τους καυγαδες ανεβαινει & η μπλογκοθεαση…

   Μου αρέσει!

   1. Δηλαδή σχόλιο όπως «ο Καββαθάς είναι χοντρός, κοιλαράς, άσχημος, λαδιάρης, ντενεκές ξεγάνωτος» θα επιτρέπεται;
    Μείνετε στη μέση του δρόμου και κανένα σχόλιο δεν θα «κοπεί»

    Μου αρέσει!

 17. Αν οι βρισιες ειναι βασιμες & εχουν στοιχειο αληθειας,ναι…

  Ολα τα πορταλαδικα λογοκρινουν χοντρα οποιον δεν τους αρεσει.

  Αν το μαγαζι Καβαθα ειναι …libertarian,πολλοι θα μαζευτουν εδω,να τα χωνουν χωρις λογοκρισια…

  Μου αρέσει!

 18. Μόλις ανακάλυψα το παρακάτω, που θα σας πω, θυμήθηκα την εδώ ανάρτηση που είχα σχολιάσει.
  Να αφήσω πάλι τον οβολό μου:

  Όσοι, εκτός από Έλληνες, είστε και εξοικειωμένοι με την rock, συγκεκριμένα με την metal (heavy metal), ακούστε αυτό το epic-metal κομμάτι των Sabaton και μείνετε «μαλάκες»:

  YouTube – Coat Of Arms

  That dawn, envoy arrives | Το ξημέρωμα φτάνει απεσταλμένος
  Morning of October 28th | Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου
  No day, proven by deed | Η μέρα του Όχι, με απόδειξη στην πράξη
  Descendence of Sparta, | Απόγονοι της Σπάρτης,
  Athens and Crete | Αθήνας και Κρήτης

  Look north, ready to fight | Κοιτάνε βόρεια, έτοιμοι να πολεμήσουν
  Enemies charge from the hills | Εχθροί ορμούν απ’τους λόφους
  To arms, facing defeat | Στα όπλα! Αντιμέτωποι στην ήττα
  There’s no surrender, | Δεν υπάρχει παράδοση
  there’s no retreat | Δεν υπάρχει οπισθοχώρηση

  Time after time, | Χρόνο με το χρόνο
  force their enemies back to the line | σπρώχνουν τους εχθρούς πίσω στη γραμμή

  Call to Arms banners fly in the wind, | Σινιάλα «Στα Όπλα» ανεμίζουν
  For the glory of Hellas | Για τη δόξα της Ελλάδας
  Coat of Arms reading freedom or death, | Σημαίες γράφουν «Ελευθερία ή Θάνατος»
  Blood of king Leonidas | Αίμα του βασιλιά Λεωνίδα

  Air raid, pounding the land | Αεροπλάνα σφυροκοπάνε την γη
  Bombers are flying both day and night | Βομβαρδιστικά πετάνε μέρα και νύχτα
  Endure, six days of rain | Αντέχουν 6 μέρες βροχής
  Dropped by invaders, | Από τους εισβολείς πέφτουν
  bomb raid in vain | Μάταια οι βόμβες

  Strike hard, the tables have turned, | Χτυπήστε σκληρά, άλλαξαν τα πράγματα
  Drive them back over the hills | Σπρώχτε τους πίσω πέρα από τους λόφους
  At arms, just like before, | Στα όπλα, ακριβώς όπως και πριν
  Soldiers, civilians, Hellas at war | Στρατιώτες, πολίτες, η Ελλάς έχει πόλεμο

  By their own hand, | Με το ίδιο τους το χέρι
  forced their enemy out of their land | έδιωξαν τον εχθρό έξω από την γη τους

  Call to Arms banners fly in the wind, | Σημαίες «Στα Όπλα» ανεμίζουν
  For the glory of Hellas | Για τη δόξα της Ελλάδας
  Coat of Arms reading freedom or death, | Σημαίες γράφουν «Ελευθερία ή Θάνατος»
  Blood of king Leonidas | Αίμα του Βασιλιά Λεωνίδα

  Just like their ancestors ages ago | Όπως και οι πρόγονοι τους γενιές πριν
  Fought in the face of defeat | Πάλεψαν απέναντι στην ήττα
  Those three hundred men left a pride to uphold | Αυτοί οι 300 κληροδότησαν μια αξία
  Freedom or death in effect | Ελευθερία ή Θάνατος στ’αλήθεια

  Then, now again | Μετά, τώρα ξανά
  Blood of heroes saving their land | Αίμα ηρώων σώζει την χώρα τους

  Call to Arms banners fly in the wind, | Σινιάλα «Στα Όπλα» ανεμίζουν
  For the glory of Hellas | Για τη δόξα της Ελλάδας
  Coat of Arms reading freedom or death, | Σημαίες γράφουν «Ελευθερία ή Θάνατος
  Blood of king Leonidas (x2) | Αίμα του Βασιλιά Λεωνίδα

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: